ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Nội dung dưới đây mô tả các quy định cũng như điều khoản ràng buộc khi bạn sử dụng dịch vụ. Các điều khoản sử dụng dịch vụ này áp dụng với tất cả các dịch vụ được sở hữu và cung cấp bởi Tomato Media. Bất kỳ nội dung hoặc công cụ, tính năng mới được thêm vào dịch vụ hiện tại đều tuân thủ đúng, đủ theo Điều khoản dịch vụ đã ban hành. Vui lòng nghiên cứu kỹ và lưu lại một bản Điều khoản sử dụng này.

Thuật ngữ “Bạn” và/hoặc “Người sử dụng” sau đây được gọi chung để chỉ tới những người sử dụng các dịch vụ. Từ ngữ “Tomato Media” hoặc “chúng tôi” để chỉ tới chủ sở hữu trang web này.

Thông qua việc truy cập, sử dụng bất kỳ nội dung, hình ảnh của trang web này, có nghĩa là bạn đã đồng ý tuân thủ và ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng dưới đây. Nếu không nhất trí với những nội dung trong điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng trang web hoặc bất kỳ dịch vụ nào.

1. Quy định chung

Bằng việc ghé thăm website https://www.tomatotranslation.com/ và sử dụng các dịch vụ, Bạn đồng ý bị ràng buộc với điều khoản sử dụng này, Chính sách Quảng cáo và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi thực hiện Điều khoản sử dụng này, Chính sách bảo mật theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

2. Thay đổi điều khoản sử dụng

Chúng tôi giữ quyền thay đổi và/hoặc sửa đổi mà không cần báo trước bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này tùy từng thời điểm. Những sự thay đổi và/hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên website Tomato Media. Nếu Bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ sau khi các thay đổi và/hoặc sửa đổi được đăng lên, Bạn đã chấp nhận và đồng ý với các thay đổi và/hoặc sửa đổi đó.

3. Quy định sử dụng dịch vụ

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, Bạn đồng ý và bị ràng buộc phải chấp thuận và tuân thủ các điều kiện quy định dưới đây:

  • Tuân thủ quy định của pháp luật
  • Tuân thủ đầy đủ theo hợp đồng thỏa thuận đã ký
  • Tuân thủ quy định của những nội dung trong điều khoản này
  • Trang web này sử dụng cookie để theo dõi các tùy chọn duyệt web. Nếu bạn cho phép sử dụng cookie, thông tin cá nhân sau đây có thể được chúng tôi lưu trữ để sử dụng bởi bên thứ ba.
  • Theo thời gian, trang web này cũng có thể bao gồm các liên kết đến các trang web khác. Các liên kết này được cung cấp để thuận tiện cho bạn để cung cấp thêm thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web được liên kết.
  • Việc bạn sử dụng trang web này và mọi tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng trang web đó phải tuân theo luật pháp của Việt Nam.

4. Quyền và trách nhiệm của Tomato Media

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ cho Bạn hoàn toàn thông qua hệ thống trực tuyến của Website Tomato Media. Chúng tôi luôn nỗ lực hoàn thiện các nội dung quy định, đáp ứng tối đa sự hiệu quả thông qua việc thay đổi và/hoặc sửa đổi nội dung Điều khoản sử dụng này cũng như các Quy định về Đăng ký và sử dụng dịch vụ. Chúng tôi đảm bảo lợi ích cho cả khách hàng và Chúng tôi khi cung cấp các dịch vụ.

Chúng tôi giữ quyền nhưng không có nghĩa vụ thông báo tới Bạn đối với bất kỳ sự thay đổi và/hoặc sửa đổi các Quy định về Đăng ký và sử dụng dịch vụ. Những sự thay đổi và/hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên Website Tomato Media. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ sau khi các thay đổi và/hoặc sửa đổi được đăng lên, Bạn đã chấp nhận và đồng ý với các thay đổi và/hoặc sửa đổi đó. Chúng tôi khuyến nghị Bạn thường xuyên kiểm tra trên Website và liên hệ với nhân viên hỗ trợ của Chúng tôi để có được bản cập nhật các Quy định về Đăng ký và sử dụng dịch vụ mới nhất.

Các thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại của người sử dụng website (Người sử dụng tự nguyện cung cấp bằng các hình thức khác) có thể được sử dụng cho mục đích nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng của Tomato Media. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của khách hàng, không chủ động tiết lệ bất kỳ thông tin nào của người sử dụng cho bên thứ ba. Ngoại trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của các đơn vị điều tra theo đúng quy trình, thủ tục và quy định của pháp luật hiện hành. Khi cần cung cấp thông tin cho một bên thứ 3 trong trường hợp vừa nêu trên, chúng tôi sẽ gửi thông báo bằng văn bản tới cho Bạn.

5. Giới hạn trách nhiệm

Bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi chỉ sẵn sàng cung cấp các dịch vụ nếu Bạn đồng ý giới hạn trách nhiệm của chúng tôi đối với Bạn và các bên thứ ba. Bạn đồng ý rằng Bạn chịu trách nhiệm bồi thường duy nhất và toàn bộ đối với bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào tới chúng tôi liên quan đến bất kỳ sự vi phạm quy định sử dụng nào do việc Bạn sử dụng các dịch vụ hoặc ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Bạn đồng ý tự chịu trách nhiệm với các nội dung và thông tin cung cấp cho chúng tôi

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho chúng tôi và các công ty liên kết của chúng tôi và mỗi nhân viên, giám đốc, người lao động, đại lý, đại diện, người cung cấp thông tin và bên cấp phép của chúng tôi không bị tổn hại bởi bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện, chi phí, tổn thất, thiệt hại, phán quyết của tòa án và phí tổn nào, bao gồm nhưng không giới hạn phí luật sư, phí bồi thường thiệt hại, chi phí tố tụng, lãi chậm trả liên quan đến hoặc phát sinh từ bất kỳ khiếu nại, mâu thuẫn, tranh chấp, thủ tục tố tụng pháp lý tại Tòa án hoặc các tổ chức Trọng tài, tổ chức Hòa giải, các quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền … liên quan đến hoặc phát sinh từ các sản phẩm và dịch vụ. Chúng tôi giữ quyền, bằng chi phí của mình, đảm nhận hoàn toàn việc bảo vệ và kiểm soát (nhưng không có trách nhiệm) đối với bất kỳ vấn đề nào phát sinh như vậy tùy thuộc vào sự bồi thường của Bạn.

6. Bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ

Các dịch vụ, và tất cả các phần mềm cần thiết, nguyên liệu cấu thành của dịch vụ và khai thác, triển khai dịch vụ, và bao gồm cả các quyền sở hữu trí tuệ đối với các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi, và tất cả các phần mềm cần thiết, nguyên liệu cấu thành của dịch vụ (“Sở hữu Trí tuệ”), được bảo vệ bởi bản quyền, quyền về thương hiệu, nhãn dịch vụ, hoặc quyền tài sản khác do chúng tôi sở hữu hoặc được sở hữu bởi bên thứ ba nào mà đã cấp quyền sở hữu trí tuệ cho chúng tôi. Bạn không được quyền sử dụng bất kỳ tên thương mại, nhãn hiệu của hàng hóa và dịch vụ, biểu tượng, tên miền và các hình thức nhận diện hàng hóa, dịch vụ đặc trưng nào khác của chúng tôi vào mục đích thương mại trừ khi Bạn được sự chấp thuận bằng văn bản của chúng tôi, hoặc việc sử dụng của Bạn gây ảnh hưởng, cản trở, tác động xấu tới việc hoạt động bình thường của các sản phẩm và dịch vụ, uy tín của chúng tôi.

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và yêu cầu Người sử dụng các dịch vụ cũng như vậy. Bạn không được tải lên, gắn vào, đăng lên, truyền đi hoặc bằng cách khác tạo sẵn bất kỳ nguyên liệu cấu thành nào gây ảnh hưởng đến bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ về bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền tài sản khác của bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào. Chúng tôi có quyền chấm dứt đường truy cập vào các dịch vụ hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác do chúng tôi cung cấp đối với người bị nghi ngờ xâm phạm.

7. Người dùng/đối tác tham gia

Chúng tôi không phân biệt đối xử dựa trên tuổi tác, chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, giới tính, khuynh hướng tình dục hoặc tôn giáo.

Không người nào dưới 13 tuổi được sử dụng Trang web mà không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của họ. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích tất cả các bậc cha mẹ và người giám hộ giám sát việc sử dụng Internet của con em họ. Việc sử dụng Trang web của bất kỳ người dùng nào sẽ được coi là đại diện cho người dùng từ 13 tuổi trở lên.

8. COOKIES

“Cookie” là các tệp dữ liệu nhỏ được mã hóa (chứa các tham chiếu đến thông tin ID người dùng do người dùng cung cấp và được lưu trữ trên máy chủ bảo mật của chúng tôi) có thể ghi vào ổ cứng của bạn sau khi bạn truy cập vào một trang web. Công ty sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm người dùng của bạn với chúng tôi.

9. Thương mại, bản quyền & hạn chế

Trang web này và tất cả các tài liệu trên Trang web, bao gồm, nhưng không giới hạn, hình ảnh, minh họa, bài đăng, clip âm thanh, video clip (“Tài liệu”) là tài sản của Công ty và các chi nhánh và người cấp phép của Công ty và là được bảo vệ khỏi sự sao chép và phổ biến trái phép bởi các bản quyền do Công ty sở hữu hoặc cấp phép và theo luật bản quyền, luật nhãn hiệu, các công ước quốc tế và các luật sở hữu trí tuệ khác. Bạn không được phép sao chép, biểu diễn, tạo các tác phẩm phái sinh từ, tái xuất bản, tải lên, đăng, truyền hoặc phân phối theo bất kỳ cách nào với bất kỳ Tài liệu nào từ Tomato hoặc bất kỳ trang web nào khác do Công ty sở hữu hoặc điều hành mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty.

Tuy nhiên, bạn có thể tải xuống hoặc tạo một bản sao của Tài liệu và các mục có thể tải xuống khác được hiển thị trên Trang web, miễn là các tài liệu đó không được sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào, được phân phối cho các bên thứ ba hoặc được chào bán cho các bên thứ ba và thêm vào đó bản quyền và các thông báo khác có trong Tài liệu được giữ nguyên. Bất kỳ sửa đổi nào của Tài liệu, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, hoặc việc sử dụng Tài liệu cho bất kỳ mục đích nào khác đều cấu thành sự vi phạm bản quyền của Công ty và các quyền sở hữu khác. Việc sử dụng các Tài liệu này trên bất kỳ trang web nào khác hoặc môi trường máy tính nối mạng khác đều bị cấm mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty.

10. Liên kết

Công ty không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang nào có thể được liên kết đến hoặc từ Tomato, hoặc bất kỳ bảng thông báo nào liên quan đến Công ty. Các liên kết này chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn và bạn tự chịu rủi ro khi truy cập. Bất kỳ trang web nào khác được truy cập từ Trang web này đều độc lập với Công ty và Công ty không có quyền kiểm soát nội dung của trang web khác đó. Ngoài ra, một liên kết đến bất kỳ trang web nào khác không ngụ ý rằng Công ty xác nhận hoặc chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với nội dung hoặc việc sử dụng trang web khác đó.

Trong mọi trường hợp, mọi tham chiếu đến bất kỳ bên thứ ba hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba sẽ không được coi là sự chấp thuận hoặc chứng thực của Công ty của bên thứ ba đó hoặc của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào do bên thứ ba cung cấp.

11. Các vấn đề về quyền riêng tư

Công ty quan tâm đến các vấn đề về quyền riêng tư đối với khách hàng của mình. Vui lòng xem lại chính sách bảo mật của chúng tôi.

12. Nhận xét, khiếu nại và câu hỏi

Chúng tôi hoan nghênh phản hồi của bạn về Trang web. Tuy nhiên, mọi nhận xét, ý tưởng, ghi chú, tin nhắn, đề xuất hoặc các thông tin liên lạc khác được gửi đến Trang web sẽ và vẫn là tài sản độc quyền của Công ty và chúng tôi có thể sử dụng tất cả các thông tin liên lạc đó theo bất kỳ cách nào, bao gồm sao chép, tiết lộ và xuất bản các thông tin liên lạc đó, tất cả mà không phải bồi thường cho bạn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào liên quan đến vi phạm Thỏa thuận này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

13. Điều khoản khác

Luật điều chỉnh

Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh bởi và giải thích phù hợp với pháp luật Việt Nam. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này không hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực hiện được, thì điều khoản đó sẽ được xem là tách rời khỏi Điều khoản sử dụng này và không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào của Điều khoản sử dụng này.

Chấm dứt

Điều khoản sử dụng này có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt bởi Bạn hoặc bởi chúng tôi theo các trường hợp sau đây:

  • Chấm dứt bởi bạn: Bạn có thể chấm dứt điều khoản sử dụng này bằng cách không sử dụng các dịch vụ nữa.
  • Chấm dứt bởi chúng tôi: Điều khoản sử dụng này chấm dứt ngay lập tức mà chúng tôi không cần phải thông báo trước.

Liên hệ

Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi nào về điều khoản sử dụng này, về hoạt động của các dịch vụ, hoặc sự kết nối của bạn với chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số Hotline. Tất cả các vấn đề hoặc mâu thuẫn sẽ được giải quyết nhanh chóng và hợp lý.

Xem thêm:

Dịch vụ phiên dịch tiếng Anh sang tiếng Việt với đội ngũ chuyên nghiệp, luôn đúng giờ