Tổng hợp 150+ Thuật ngữ kế toán tiếng Anh thông dụng nhất

Bất kể ngành nghề nào, để thuận lợi cho công việc và có cơ hội làm việc trong môi trường quốc tế thì không thể thiếu các kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành. Ngành kế toán cũng vậy, bạn cần phải nắm rõ những thuật ngữ tiếng Anh cơ bản. Bài viết này, Tomato Media đã tổng hợp các thuật ngữ tiếng Anh trong kế toán tài chính thông dụng nhất hiện nay. Mời bạn cùng theo dõi.

Từ viết tắt tiếng Anh trong chuyên ngành Kế toán

Để truyền đạt nội dung nhanh chóng thì nhiều người sử dụng các từ viết tắt tiếng Anh. Không chỉ vậy các từ viết tắt này sẽ giúp người dùng dễ nhớ và dễ sử dụng hơn nhiều. Với chuyên ngành kế toán cũng có nhiều từ viết tắt tiếng Anh. Dưới đây sẽ là những thuật ngữ kế toán tiếng Anh viết tắt phổ biến:

STT Từ viết tắt (Từ viết đầy đủ) Nghĩa tiếng Việt
1 A.P (Accounts payable) Các khoản phải trả
2 A.R (Accounts receivable) Khoản phải thu
3 A/S; A.S (Account sales) Tài khoản bán hàng
4 AMT (Alternative Minimum Tax) Thuế tối thiểu thay thế
5 B.B (Bill – book) Sổ hối phiếu
6 B/E (Bill of entry) Hóa đơn vào cổng
7 B/E; b/e (Bill of exchange) Hối phiếu thương mại
8 B/L (Bill of lading) Vận đơn
9 B/S (Balance sheet) Bảng tổng kết tài sản
10 B/V (Book value) Giá trị hạch toán
11 BR (Bills receivable) Hóa đơn phải thu
12 C.A (Chartered accountant) Chuyên viên kế toán
13 C.B (Cash book) Sổ thu chi, sổ tiền mặt
14 CA (Chief accountant) Kế toán trưởng
15 CQ (Commercial quality) Chất lượng thương mại
16 CAPM (Capital Asset Pricing Model) Mô hình định giá tài sản vốn
17 CD (Certificate of Deposit) Chứng chỉ tiền gửi
18 CEO (Chief Executive Officer) Giám đốc điều hành
19 M.O (Money order) Giấy ủy nhiệm chi, bưu phiếu
20 V.A.T (Value added tax) Thuế giá trị gia tăng

Tổng hợp thuật ngữ kế toán tiếng Anh cơ bản 

Ngành kế toán là một ngành không thể thiếu ở bất kỳ cơ quan , tổ chức nào. Ngành này bao gồm rất nhiều chuyên ngành và lĩnh vực. Dưới đây, chúng tôi sẽ tổng hợp những thuật ngữ kế toán tiếng Anh cơ bản theo từng chuyên ngành, lĩnh vực cụ thể

1.  Thuật ngữ tiếng Anh trong lĩnh vực kế toán tài chính

Kế toán tài chính là công việc thu thập, kiểm tra và xử lý các số liệu từ đó cung cấp thông tin về kinh tế, tài chính của một doanh nghiệp bằng báo cáo tài chính cho các đối tượng sử dụng. Một số thuật ngữ kế toán tiếng Anh trong lĩnh vực kế toán tài chính mà bạn cần nắm như:

STT Tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt
1 Advanced payments to suppliers Khoản trả trước người bán
2 Advances to employees Các khoản tạm ứng
3 Cash equivalents Các khoản tương đương tiền
4 Cash flows Lưu chuyển tiền tệ
5 Deferred expense Chi phí trả trước
6 Financial statement Báo cáo tài chính
7 Fixed assets Tài sản cố định
8 Gross profit Lợi nhuận gộp
9 Intangible fixed assets Tài sản cố định vô hình
10 Inventory Kiểm kê
11 Leased fixed assets Tài sản cố định thuê tài chính
12 Long-term investments Các khoản đầu tư dài hạn
13 Notes of financial statement Thuyết minh Báo cáo tài chính
14 Other current assets Tài sản ngắn hạn khác
15 Other non-current assets Tài sản dài hạn khác
16 Retained earnings Lợi nhuận giữ lại
17 Sales revenue Doanh thu bán hàng
18 Short-term investments Các khoản đầu tư ngắn hạn
19 Statement of Cash Flows Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
20 Tangible fixed assets Tài sản cố định hữu hình

2.  Thuật ngữ tiếng Anh cơ bản chuyên ngành kế toán, kiểm toán

Dưới đây là những thuật ngữ kế toán tiếng Anh liên quan đến kế toán, kiểm toán cơ bản:  

STT Từ tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt
1 Accelerated method Khấu hao giảm dần
2 Accumulated depreciation Khấu hao lũy kế
3 Allowance for asset impairment Dự phòng tổn thất tài sản
4 Carrying amount Giá trị còn lại
5 Cost of inventories Giá gốc của hàng tồn kho
6 Depreciation expense Chi phí khấu hao
7 Fair value Giá trị hợp lý
8 Finished goods inventory Thành phẩm
9 First in-first out (FIFO) Nhập trước xuất trước
10 Goods in transit Hàng đi đường
11 Goods on consignment Hàng gửi đi bán
12 Initial cost Giá trị ban đầu
13 Market price Giá thị trường
14 Net realizable value Giá trị thuần có thể thực hiện
15 Raw materials Nguyên vật liệu
18 Residual or salvage value Giá trị thanh lý (TSCĐ)
19 Straight-line method Khấu hao đường thẳng
20 Work in process (WIP) Sản phẩm dở dang

 

3.  Thuật ngữ kế toán tiếng Anh về chi phí, vốn, tiền tệ

Tiếp theo, hãy cùng chúng tôi khám phá những thuật ngữ kế toán tiếng Anh cơ bản về chi phí, vốn, tiền tệ:

STT Từ tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt
1 Authorized capital Vốn điều lệ
2 Break-even point Điểm hòa vốn
3 Called-up capital Vốn đã gọi
4 Calls in arrear Vốn gọi trả sau
5 Capital expenditure Chi phí đầu tư
6   Capital redemption reserve Dự trữ hoàn vốn
7 Capital Vốn
8 Cash book Sổ tiền mặt
9 Cash discounts Chiết khấu tiền mặt
10 Cash flow statement Bảng phân tích lưu chuyển tiền mặt
11 Fixed assets Tài sản cố định
12 Fixed capital Vốn cố định
13 Invested capital Vốn đầu tư
14 Issued capital Vốn phát hành
15 Uncalled capital Vốn chưa gọi
16 Working capital Vốn lưu động (hoạt động)

4.  Thuật ngữ kế toán tiếng Anh về chứng khoán và đầu tư

Cùng tham khảo các thuật ngữ tiếng Anh trong kế toán tài chính cơ bản dưới đây:

STT Từ tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt
1 Document Chứng từ
2 Inventory of assets x Kiểm kê bất thường
3 Inventory/stocktaking Kiểm kê
4 Non Periodic inventory Kiểm kê bất thường
5 Periodic inventory Kiểm kê định kỳ
6 Value added tax invoice Hóa đơn thuế giá trị gia tăng
7 Non Periodic inventory Kiểm kê bất thường
8 Periodic inventory Kiểm kê định kỳ
9 Value added tax invoice Hóa đơn thuế giá trị gia tăng

5.  Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành kế toán về chức vụ

Với ngành kế toán, có rất nhiều chức vụ khác nhau liên quan đến từng lĩnh vực và phạm vi hoạt động. Dưới đây sẽ là những thuật ngữ kế toán tiếng Anh về chức vụ cơ bản mà bạn nên biết:

STT Từ tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt
1 Accountant Nhân viên kế toán
2 Accounting Clerk Thư ký kế toán
3 Accounting Manager Quản lý kế toán
4 Accounting Secretary Thư ký kế toán
5 Accounting Supervisor Giám sát kế toán
6 Controller Kiểm soát viên
7 Cost Accountant Kế toán chi phí
8 Directors Hội đồng quản trị
9 Finance Clerk Nhân viên tài chính
10 Finance Manager Quản lý tài chính
11 Financial Audit Kiểm toán viên
12 General Accountant Kế toán tổng hợp
13 Internal Accountant Nhân viên kế toán nội bộ
14 Internal Auditor Kiểm toán viên nội bộ
15 Payment Accountant Kế toán thanh toán
16 Project Accountant Kế toán dự án
17 Revenue Accountant Kế toán doanh thu
18 Revenue Tax Specialist Chuyên viên thuế doanh thu
19 Staff Accountant Kế toán viên
20 Treasurer Thủ quỹ 

6.  Thuật ngữ tiếng Anh về nguyên tắc, phương pháp trong kế toán

Mỗi doanh nghiệp sẽ cần phải quan tâm và áp dụng những phương pháp kế toán nhất định. Cùng điểm danh những thuật ngữ kế toán tiếng Anh về nguyên tắc, phương pháp kế toán thông dụng nhất:

STT Từ tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt
1 Business entity concept Nguyên tắc thực thể kinh doanh
2 Category method Phương pháp chủng loại
3 Company Act 1985 Luật công ty năm 1985
4 Concepts of accounting Các nguyên tắc kế toán
5 Conservatism Nguyên tắc thận trọng
6 Consistency Nguyên tắc nhất quán
7 Double entry rules Các nguyên tắc bút toán kép
8 Dual aspect concept Nguyên tắc ảnh hưởng kép
9 FIFO (First In First Out) Nhập trước xuất trước
10 Going concerns concept Nguyên tắc hoạt động lâu dài

7.  Thuật ngữ tiếng Anh trong lĩnh vực kế toán quản trị

Dưới đây là một số thuật ngữ kế toán tiếng Anh cơ bản thuộc trong ngành kế toán quản trị:

STT Từ tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt
1 A system of shared values Hệ thống giá trị được chia sẻ
2 Accounting equation phương trình kế toán
3 Accumulated Lũy kế
4 Adjusting pay rates Điều chỉnh mức lương
5 Administrator carde Cán bộ quản trị cấp cao
6 Aggrieved employee Nhân viên bị ngược đãi
7 Air conflict Mâu thuẫn cởi mở/ công khai
8 Allowances Trợ cấp
9 Alternation Ranking Xếp hạng luân phiên
10 Annual leave Nghỉ phép thường niên
11 Application Form Mẫu đơn ứng tuyển
12 Apprenticeship training Đào tạo học nghề
13 Appropriate status symbols Biểu tượng địa vị phù hợp
14 Assets Tài sản
15 Business purchase Mua lại doanh nghiệp
16 Carrying cost Chi phí bảo tồn hàng lưu kho
17 Conventions Quy ước
18 Corporate income tax Thuế thu nhập doanh nghiệp
19 Disposal of fixed assets Thanh lý tài sản cố định
20 Managerial accounting Kế toán quản trị

8.  Thuật ngữ kế toán tiếng Anh khi làm việc với ngân hàng

Với những người làm nghề kế toán cũng thường xuyên phải giao dịch với ngân hàng. Các thuật ngữ tiếng Anh trong kế toán tài chính khi làm việc với ngân hàng bạn nên biết:

STT Từ tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt
1 Account Tài khoản
2 Chart of accounts Hệ thống tài khoản kế toán
3 Closing balance Số dư cuối kỳ
4 Credit balance Số dư Có
5 Credit entry Ghi nợ
6 Credit side Bên có
7 Debit balance Số dư nợ
8 Debit entry Ghi có
9 Debit side Bên nợ
10 Detailed accounting Kế toán chi tiết
11 Double entry Ghi sổ kép
12 General accounting Kế toán tổng hợp
13 Journal entry Định khoản kế toán
14 Opening balance Số dư đầu kỳ
15 Transaction Nghiệp vụ phát sinh

Tổng hợp công thức kế toán bằng thuật ngữ tiếng Anh 

Ngành kế toán là ngành đặc trưng liên quan đến tài chính và những con số nên sẽ sử dụng rất nhiều công thức. Dưới đây sẽ là những công thức thuật ngữ kế toán tiếng Anh thông dụng:

Cost of goods sold/ cost of sales = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory (áp dụng đối với doanh nghiệp thương mại là chủ yếu)

Giá vốn hàng bán = Vốn kiểm kê ban đầu + Tiền mua hàng – Vốn kiểm kê cuối


Mark up profit rate = (Sales – cost of goods sold) / Cost of goods sold

Tỷ suất lợi nhuận xác định = (Doanh thu – giá vốn của hàng bán) / Giá vốn của hàng bán


Income tax expense = Income tax rate x PBIT Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Chi phí thuế thu nhập = Thuế suất thuế thu nhập x PBIT Lợi nhuận sau thuế = PBIT – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp


Gross profit = Sales – cost of goods sold

Lợi nhuận gộp = Doanh thu bán hàng – giá hàng bán


Margin profit rate = (Sales – cost of goods sold)/ Sales

Tỷ suất lợi nhuận biên = (Doanh thu – giá vốn của hàng bán) / Doanh thu


Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid to supplier + Contra between trade receivable and trade payable 

Giá mua hàng = số dư nợ phải trả cuối kỳ – số dư nợ phải trả đầu kỳ + các khoản chiết khấu nhận được + Các khoản tiền nợ trả cho nhà cung cấp + bù trừ giữa nợ phải thu và nợ phải trả.


Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

Giá thành sản xuất = Dang dở đầu kỳ  + Tổng chi phí sản xuất – Dang dở cuối kỳ

Dịch thuật tiếng Anh chuyên ngành kế toán tài chính rất cần những chuyên gia

Chuyên ngành kế toán tài chính là một chuyên ngành khó dịch thuật với nhiều từ ngữ chuyên môn. Đây là ngành có nhiều biến động theo thị trường kinh tế toàn cầu. Chính vì thế, mọi tài liệu phải được dịch thuật chính xác. Điều đó đòi hỏi phải những đơn vị dịch thuật chuyên nghiệp mới có thể làm được. 

Tomato là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ dịch thuật tiếng Anh chuyên ngành kế toán tài chính uy tín nhất hiện nay. Chúng tôi nhận được sự tín nhiệm của hàng ngàn doanh nghiệp và ngân hàng với nhiều ưu thế nổi trội:

 • Đội ngũ dịch thuật viên tiếng Anh chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm dịch thuật chuyên ngành kế toán
 • Bản dịch chuẩn về từ ngữ, ngữ pháp, văn phong mượt mà, đảm bảo độ chính xác lên tới 100%.
 • Thời gian dịch thuật nhanh chóng, hỗ trợ dịch thuật lấy ngay trong ngày
 • Dịch thuật chuẩn xác 2 hệ ngôn ngữ Anh – Anh và Anh –  Mỹ
 • Hệ thống quản lý chất lượng của Tomato đạt chuẩn quốc tế ISO 9001:2015

 • Bảo mật tuyệt đối mọi tài liệu cũng như thông tin khách hàng
 • Chi phí dịch thuật tiếng Anh chuyên ngành hợp lý, cạnh tranh
 • Tomato lọt top 150 của bảng xếp hạng The 2022 Language Service Provider Index (LSPI)

 • Tomato Media là đơn vị dịch thuật vinh dự nhận giải thưởng “Sản phẩm, dịch vụ xuất sắc 2021”

Nếu bạn đang cần dịch thuật tài liệu tiếng Anh chuyên ngành kế toán thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua địa chỉ:

 • Trụ sở chính Hà Nội: Phòng 504, tòa nhà Kinh Đô, 292 Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
 • Chi nhánh công ty tại Bangkok, Thailand: 362 Krungthep, Nonthaburi 2, Bangkok, 
 • Chi nhánh công ty tại Jakarta: 12th Floor, Wisma 46 Tower, Karet Tengsin, Jakarta, Indonesia
 • Website: tomatotranslation.com
 • Email: info@tomatomediavn.com
 • Hotline: 0938 596 333

Để thuận lợi trong công việc thì việc hiểu các thuật ngữ kế toán tiếng Anh là điều cần thiết. Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn học được thêm nhiều thuật ngữ mới. Nhưng nếu bạn muốn có được một bản dịch thuật tiếng Anh chuyên ngành kế toán nhanh, chuẩn xác với chi phí tốt nhất hiện nay thì hãy liên hệ ngay với Tomato Media.

Messages Zalo
Phone