150+ most common English accounting terms

Regardless of the profession, to facilitate work and have the opportunity to work in an international environment, knowledge of specialized English is indispensable. The same goes for accounting. You need to understand basic English terms. In this article, Tomato Media has collected the most commonly used English accounting terms today. Let’s check it out.

English acronyms in the accounting field

To convey content quickly, many people use English acronyms. Moreover, these acronyms make it much easier for users to remember and use. In the accounting field, there are also many English acronyms. Below will be the common English accounting terminology abbreviations:

No.Acronyms (Full written word)Vietnamese meaning
1A.P (Accounts payable)Nợ phải trả
2A.R (Accounts receivable)Nợ phải thu
3A/S; A.S (Account sales)Sổ doanh thu
4AMT (Alternative Minimum Tax)Thuế tối thiểu thay thế
5B.B (Bill – book)Sổ hóa đơn
6B/E (Bill of entry)Giấy khai hải quan
7B/E; b/e (Bill of exchange)Hối phiếu
8B/L (Bill of lading)Vận đơn đường biển
9B/S (Balance sheet)Bảng cân đối kế toán
10B/V (Book value)Giá trị trên sổ sách
11BR (Bills receivable)Khoản phải thu
12C.A (Chartered accountant)Chuyên viên kế toán
13C.B (Cash book)Sổ thu chi, sổ tiền mặt
14CA (Chief accountant)Kế toán trưởng
15CQ (Commercial quality)Chất lượng thương mại
16CAPM (Capital Asset Pricing Model)Mô hình định giá tài sản vốn
17CD (Certificate of Deposit)Chứng chỉ tiền gửi
18CEO (Chief Executive Officer)Giám đốc điều hành
19M.O (Money order)Giấy ủy nhiệm chi, bưu phiếu
20V.A.T (Value added tax)Thuế giá trị gia tăng

Summary of basic English accounting terms

Accounting is an indispensable field in any agency or organization. This area of work includes a lot of specialties and fields. Below, we will summarize basic English accounting terms according to specific specialties and fields.

1. English terminology in the field of financial accounting

Financial accounting is the work of collecting, examining, and processing data from which to provide financial and economic information about a business with financial statements to the objects used. Here are some English accounting terms in the field of financial accounting that you need to grasp:

No.EnglishVietnamese meaning
1Advanced payments to suppliersKhoản trả trước người bán
2Advances to employeesCác khoản tạm ứng
3Cash equivalentsCông cụ tương đương tiền mặt
4Cash flowsDòng tiền
5Deferred expenseChi phí chờ kết chuyển
6Financial statementBáo cáo tài chính
7Fixed assetsTài sản cố định
8Gross profitLợi nhuận gộp
9Intangible fixed assetsTài sản cố định vô hình
10InventoryKiểm kê
11Leased fixed assetsTài sản cố định thuê tài chính
12Long-term investmentsCác khoản đầu tư dài hạn
13Notes of financial statementThuyết minh Báo cáo tài chính
14Other current assetsTài sản ngắn hạn khác
15Other non-current assetsTài sản dài hạn khác
16Retained earningsLợi nhuận giữ lại
17Sales revenueDoanh thu bán hàng
18Short-term investmentsCác khoản đầu tư ngắn hạn
19Statement of Cash FlowsBáo cáo lưu chuyển tiền tệ
20Tangible fixed assetsTài sản cố định hữu hình

 

If you need 1st quality English translation, good price, contact Tomato Media now!

2. Basic English terminology in accounting, auditing

Here are the basic English accounting terms related to accounting and auditing:

No.English termsVietnamese meaning
1Accelerated depreciationKhấu hao giảm dần
2Accumulated depreciationKhấu hao lũy kế
3Allowance for asset impairmentDự phòng tổn thất tài sản
4Carrying amountGiá trị còn lại
5Cost of inventoriesGiá gốc của hàng tồn kho
6Depreciation expenseChi phí khấu hao
7Fair valueGiá trị hợp lý
8Finished goods inventoryThành phẩm
9First in-first out (FIFO)Nhập trước xuất trước
10Goods in transitHàng quá cảnh
11Goods on consignmentHàng ký gửi
12Initial costGiá trị ban đầu
13Market priceGiá thị trường
14Net realizable valueGiá trị thuần có thể thực hiện
15Raw materialsNguyên vật liệu
18Residual or salvage valueGiá trị thu hồi (TSCĐ)
19Straight-line methodKhấu hao đường thẳng
20Work in process (WIP)Sản phẩm dở dang

3. English accounting terms for cost, capital, and currency

Next, let’s explore the basic English accounting terms for cost, capital, and currency:

No.English termsVietnamese meaning
1Authorized capitalVốn điều lệ
2Break-even pointĐiểm hòa vốn
3Called-up capitalVốn đã gọi
4Calls in arrearVốn gọi trả sau
5Capital expenditureChi phí tài sản cố định
6Capital redemption reserveQuỹ dự trữ hoàn vốn
7Capital Vốn
8Cash bookSổ tiền mặt
9Cash discountsChiết khấu tiền mặt
10Cash flow statementBảng phân tích lưu chuyển tiền mặt
11Fixed assetsTài sản cố định
12Fixed capitalVốn cố định
13Invested capitalVốn đầu tư
14Issued capitalVốn phát hành
15Uncalled capitalVốn chưa gọi
16Working capitalVốn lưu động (hoạt động)

4. English accounting terms for securities and investment

Refer to the basic English terminology in financial accounting below:

No.English termsVietnamese meaning
1DocumentChứng từ
2Inventory of assetsKiểm kê tài sản
3Inventory/stocktakingKiểm kê
4Non Periodic inventoryKiểm kê bất thường
5Periodic inventoryKiểm kê định kỳ
6Value added tax invoiceHóa đơn thuế giá trị gia tăng
7Non Periodic inventoryKiểm kê bất thường
8Periodic inventoryKiểm kê định kỳ
9Value added tax invoiceHóa đơn thuế giá trị gia tăng

 

You may be interested: Certificate of Business Registration in English:

https://tomatotranslation.com/giay-chung-nhan-dang-ky-doanh-nghiep-tieng-anh/

5. Accounting terms for positions in English

In the accounting field, there are many different positions related to each field and the scope of activities. Here are the basic accounting terms for positions in English that you should know:

No.English termsVietnamese meaning
1AccountantNhân viên kế toán
2Accounting ClerkTrợ lý kế toán
3Accounting ManagerQuản lý kế toán
4Accounting SecretaryThư ký kế toán
5Accounting SupervisorGiám sát kế toán
6ControllerKiểm soát viên
7Cost AccountantKế toán chi phí
8The board of directorsHội đồng quản trị
9Finance ClerkNhân viên tài chính
10Finance ManagerQuản lý tài chính
11Financial AuditKiểm toán viên
12General AccountantKế toán tổng hợp
13Internal AccountantNhân viên kế toán nội bộ
14Internal AuditorKiểm toán viên nội bộ
15Payment AccountantKế toán thanh toán
16Project AccountantKế toán dự án
17Revenue AccountantKế toán doanh thu
18Revenue Tax SpecialistChuyên viên thuế doanh thu
19Accountant StaffKế toán viên
20TreasurerThủ quỹ 

6. English terminology for accounting principles and methods

Every business needs to pay attention and apply certain accounting methods. Let’s take a look at the most commonly used English terms for accounting principles and methods:

No.English termsVietnamese meaning
1Business entity conceptNguyên tắc thực thể kinh doanh
2Category methodPhương pháp chủng loại
3Company Act 1985Luật công ty năm 1985
4Concepts of accountingCác nguyên tắc kế toán
5ConservatismNguyên tắc thận trọng
6ConsistencyNguyên tắc nhất quán
7Double entry rulesCác nguyên tắc bút toán kép
8Dual aspect conceptNguyên tắc ảnh hưởng kép
9FIFO (First In First Out)Nhập trước xuất trước
10Going concern conceptNguyên tắc hoạt động liên tục

7. English terminology in the field of financial accounting

Here are some basic English accounting terms in managerial accounting:

No.English termsVietnamese meaning
1A system of shared valuesHệ thống giá trị chung
2Accounting equationPhương trình kế toán
3AccumulatedLũy kế
4Pay rate adjustmentĐiều chỉnh mức lương
5Administrator cadreCán bộ quản trị cấp cao
6Aggrieved employeeNhân viên bị ngược đãi
7Air conflictMâu thuẫn cởi mở/ công khai
8AllowancesTrợ cấp
9Alternation RankingXếp hạng luân phiên
10Annual leaveNghỉ phép thường niên
11Application FormMẫu đơn ứng tuyển
12Apprenticeship trainingĐào tạo học nghề
13Appropriate status symbolsBiểu tượng địa vị phù hợp
14AssetsTài sản
15Business purchaseMua lại doanh nghiệp
16Carrying costChi phí bảo tồn hàng lưu kho
17ConventionsQuy ước
18Corporate income taxThuế thu nhập doanh nghiệp
19Disposal of fixed assetsThanh lý tài sản cố định
20Managerial accountingKế toán quản trị

8. English accounting terms when working with banks

Accountants often have to deal with banks. When working with a bank, you should know these English terms in financial accounting:

No.English termsVietnamese meaning
1AccountTài khoản
2Chart of accountsHệ thống tài khoản kế toán
3Closing balanceSố dư cuối kỳ
4Credit balanceSố dư Có
5Credit entryGhi nợ
6Credit sideBên có
7Debit balanceSố dư nợ
8Debit entryGhi có
9Debit sideBên nợ
10Detailed accountingKế toán chi tiết
11Double entryGhi sổ kép
12General accountingKế toán tổng hợp
13Journal entryBút toán
14Opening balanceSố dư đầu kỳ
15TransactionNghiệp vụ phát sinh

General Accounting Formulas in English Terms

Accounting is a specialized field that deals with finance and numbers, so it will make extensive use of formulas. Here are the formulas using common English accounting terms:

Cost of goods sold/ cost of sales = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory (áp dụng đối với doanh nghiệp thương mại là chủ yếu)

Giá vốn hàng bán = Vốn kiểm kê ban đầu + Tiền mua hàng – Vốn kiểm kê cuối


Mark up profit rate = (Sales – cost of goods sold) / Cost of goods sold

Tỷ suất lợi nhuận xác định = (Doanh thu – giá vốn của hàng bán) / Giá vốn của hàng bán


Income tax expense = Income tax rate x PBIT Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Chi phí thuế thu nhập = Thuế suất thuế thu nhập x PBIT Lợi nhuận sau thuế = PBIT – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp


Gross profit = Sales – cost of goods sold

Lợi nhuận gộp = Doanh thu bán hàng – giá hàng bán


Margin profit rate = (Sales – cost of goods sold)/ Sales

Tỷ suất lợi nhuận biên = (Doanh thu – giá vốn của hàng bán) / Doanh thu


Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid to supplier + Contra between trade receivable and trade payable 

Giá mua hàng = số dư nợ phải trả cuối kỳ – số dư nợ phải trả đầu kỳ + các khoản chiết khấu nhận được + Các khoản tiền nợ trả cho nhà cung cấp + bù trừ giữa nợ phải thu và nợ phải trả.


Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

Giá thành sản xuất = Dang dở đầu kỳ  + Tổng chi phí sản xuất – Dang dở cuối kỳ

English translation in accounting and finance needs specialists.

Financial accounting is a difficult subject to translate with a lot of jargon. This is an industry that experiences significant fluctuations in the global economic market. Therefore, all documents must be translated correctly. It requires professional translators to do so.

Tomato is one of the most prestigious English-language translation service providers in financial accounting today. We have received the trust of thousands of businesses and banks with many outstanding advantages:

 • Professional English translation team with extensive experience in accounting.
 • The standard translation of words, grammar, and smooth writing, ensuring the accuracy of up to 100%.
 • Fast translation time, available translation delivery on the day
 • Accurate translation of British English and American English
 • The quality management system at Tomato meets the international standard ISO 9001:2015.
 • Absolute confidentiality of translation and customer information
 • Reasonable and competitive specialized English translation service prices.
 • Tomato reaches the Top 150 of the 2022 Language Service Provider Index (LSPI).
 • Tomato Media is honored to be the translation company receiving the “2021 Excellent Products-Services” award.

✉ CONTACT US

If you require a translation of English accounting documents, contact us immediately at the following address:

 • Hanoi Head Office: Room 504, Kinh Do Building, 292 Tay Son, Trung Liet Ward, Dong Da District, Hanoi, Vietnam
 • Branch in Bangkok: 362 Krungthep, Nonthaburi 2, Bangkok, Thailand
 • Branch in Jakarta: 12th Floor, Wisma 46 Tower, Karet Tengsin, Jakarta, Indonesia
 • Website: tomatotranslation.com
 • Email: info@tomatomediavn.com
 • Hotline: 0938 596 333

To facilitate work, understanding English accounting terms is essential. Hopefully, this article has helped you learn some new terms. But if you want to get a fast, accurate, and cost-effective English translation, contact Tomato Media.

Questions related to English accounting terminology


English terminology for debt in accounting?


 • “Debt” is a common term used.
 • “Debt accounting” means “Kế toán công nợ” in Vietnamese.
 • Công nợ phải thu: Receivable
 • Công nợ phải trả: Payable

What is the translation of “kế toán” in English?


“Accounting” is a common term used in English.

 

Ready to get started?

Have a large project?

GET A QUOTE NOW >>✉ CONTACT US

 

Messages Zalo
Phone