Meaningful, beautiful Korean names for men and women

The selection of meaningful and beautiful names for men and women is a topic that many people are interested in. Recently, studying in Korea has emerged as a trend. Moreover, the export of labor to South Korea and immigration to South Korea to settle down and get married is also more and more popular. This leads to the trend of having a meaningful Korean name. In the article below, we will provide you with basic information on how to have a Korean name for men and women.

Overview of Korean name structure

Before getting meaningful Korean names for men and women, let’s see how the structure of a Korean name. In general, the Korean name will have a Chinese character corresponding to the syllable, except for the last name. There are names entirely in Korean that will be called native Korean names.

한글 (hangeul) and 한자 (hanja) are two types of characters used in Korean naming. Before the influence of Chinese culture, the native Korean name appeared very early. Later, however, due to the introduction of Chinese culture, the naming method also changed. For decades, people used Chinese and Hangeul characters for the naming.

In 1980, the mother tongue sensation emerged, making the native Korean naming a trend. And to date, the native Korean naming is common even though it is no longer as popular as it was in the 1980s – 1990s.

Compilation of meaningful Korean names for women

A good Korean name for a woman depends on whether the meaning of the name is beautiful, meaningful, or not. Korea is one of the most prosperous countries in Asia, and Korean culture has spread to many parts of the world. Therefore, in many places, people often prefer to use Korean to name, and nickname for children. So what’s the Korean name different from the Vietnamese name? What does the Korean name mean in Korean culture? When naming Korean names for women, people often want the name to express gentleness, pure beauty, etc. The following is a collection of meaningful, beautiful Korean names for women.

No. Name
Transcription

Korean meaning

Vietnamese meaning

English meaning

1 가람슬기


Garam sulgi


Garam sulgi

강(가람 : 옛말) 처럼 푸르고 슬기롭게


Trong xanh và khôn ngoan như dòng sông (garam: một câu nói cổ)


Clear and wise as the river (garam: an old saying)

2 가람


garam


garam

강의 옛말, 영원히 흘러가는 업적을 남기는 사람이 되라는 뜻으로 지은 이름


Câu nói xưa dành cho một dòng sông, cái tên có ý nghĩa trở thành người để lại di sản chảy mãi.


The old saying about a river and the name means to be the one who leaves the heritage flowing forever.

3


gal


gal

가을을 줄여 지은 이름


Viết tắt của mùa thu


Abbreviations of autumn

4 가온


gaon


gaon

세상의 중심이 되라는 뜻. 가운데 옛말, 가온대에서 따서 지은 이름


Tên này có nguồn gốc từ câu nói cổ xưa, ý chỉ trung tâm của thế giới


This name is derived from the old saying, implying the central of the world

5 가든


gadeun


gadeun

가볍고 단출하다 뜻, 가든하다 뿌리 (어근) 따온 이름


Có nghĩa là nhẹ nhàng và đơn giản, tên này có nguồn gốc từ “khu vườn” (garden)


Meaning gentle and simple, this name is derived from the “garden”

6 가림


garim


garim

좋은것을 가리다의 이름꼴(명사형)을 따서 지은이름


Một điều gì đó tốt đẹp


Something nice

7 가온누리


gaonnuri


gaonnuri

무슨일이든 세상 중심 이 되어라는 뜻


Trở thành trung tâm của thế giới dù xảy ra bất kì chuyện gì


Become the center of the world no matter what happens

8 가온들찬빛


gaondeulchanppit


gaondeulchanppit

들 한가운데서 빛이 가득 찬


Ánh sáng lấp lánh giữa cánh đồng


Light shining in the middle of the field

9 가온해


gaonhae


gaonhae

가운데 해, 세상의 제일이라는 뜻


Mặt trời ở giữa, có nghĩa là đẹp nhất


The sun is in the middle, which means the most beautiful

10 거울


goul


goul

세상의 본보기가 되라는 뜻. 물체를 되비쳐 주는 거울 사물을 그대로 따온 이름


có nghĩa là hãy trở thành tấm gương, một người mẫu mực, đáng noi theo


It means being an exemplary model worth following

11 나길


nagil


nagil

나자신의 길을 꿋꿋이 걸어가라는 뜻


Tiếp tục đi trên con đường riêng của bạn


Keep going on your own path

12 나라빛


nalabich


nalabich

빛나는 사람이 되라는 뜻


Trở thành một người tỏa sáng


Become a shining person

13 나라우람


nalaulam


nalaulam

우람하고 씩씩하게 자라라


Lớn lên mạnh mẽ


Growing up strong

14 나라찬


nalachan


nalachan

참된 마음이 가득 찬 사람으로 자라나라


Lớn lên với một trái tim đầy yêu thương\


Growing up with a loving heart

15 나래


nalae


nalae

날개가 상징하는 것처럼 자유롭고 창조적인 사람이 되어라


Tự do và sáng tạo


Freedom and creativity

16 나려


nalyo


nalyo

늘 좋은 일이 하늘에서 내려오길 바라는 마음에서 경기도 방언으로 내려오다 지은 이름


Tên bắt nguồn từ một phương ngữ ở Gyeonggi-do, mong rằng những điều tốt đẹp sẽ luôn từ trên trời rơi xuống.


The name comes from a dialect in Gyeonggi-do to express the hope that good things will always fall from the sky.

17 나로


nalo


nalo

하여금 이란말에서 따온말


Bắt nguồn từ tiếng Iran


Derived from Iranian

18 나봄


nabom


nabom

봄에 태어난 아이


Đứa trẻ sinh ra vào mùa xuân


The child who was born in spring

19 나빛


nabich


nabich

빛처럼 밝고 환한 아이가 태어나다


Đứa trẻ trong sáng


innocent child

20 나예


naye


naye

나비처럼 예쁘게를 다음음


Xinh như cánh bướm


As beautiful as a butterfly.

21 다가


daga


daga

어렵고 험한 일은 모두 다 가라는 뜻에서 지은 이름


Vượt qua mọi khó khăn


Overcome all difficulties

22 다빈


dabin


dabin

빈 마음으로 최선을 다하다


Luôn cố gằng hết sức


Always try your best

23 다스리


daseuli


daseuli

다스리다의 줄기(어간)을 그대로 삼은 이름


Quy luật, nguyên tắc


Rules, principles

24 다슬


daseul


daseul

모든일을 다 슬기롭게 헤쳐갈, 다스릴을 줄여 다듬음


Quản lí, xử lý mọi việc một cách khôn ngoan


Manage, handle things wisely

25 다온


daon


daon

좋은 모든 일들이 다 오는


Những điều tốt đẹp sẽ đến


Good things will come.

26 다올


daol


daol

다 가득참. 다 진심됨


Luôn luôn chân thành


Always sincere

27 다음


da-eum


da-eum

하는 일마다 모두 복이음


May mắn luôn ở cạnh


Luck is always with you.

28 다와


dawa


dawa

하는 일마다 모두다 복이 오라는 뜻. 정씨와 잘어울리는 이름


Mọi việc bạn làm đều mang lại hạnh phúc. Cái tên này rất hợp với họ Cheong


Everything you do brings happiness. This name is good for the surname Cheong

29 다한


dahan


dahan

모든 일에 최선을 다하는


Cố gắng hết sức trong bất kì việc gì


Try the best at anything

30 루다


luda


luda

이 씨 성과 잘 어울리 지어진 이름, 이루다, 즉 뜻하는 것이 그대로


Cái tên này rất hợp với họ Lee, có nghĩa là thành công


This name fits well with the surname Lee, which means success

31 루라


lula


lula

뜻한 바를 잘 이루라고 이 씨 성과 잘어울려 지은 이름


Cái tên này hợp với họ Lee, có nghĩa là đạt được thành công, mong ước


This name matches the surname Lee, which means achieving success, wishes

32 루리


luli


luli

이 씨 성과 잘 어울려 지어진 이루리, 즉 뜻을 펴라


Hãy mở rộng tâm trí, trái tim của bạn


Open your mind, your heart

33 리네


line


line

우리 조상, 우리 정, 우리 나라들의 우리네에서 지은 이름


Cái tên này xuất phát từ đất nước, tổ tiên, ông cha…


This name comes from the country, ancestors, predecessor

34 리리


lili


lili

소리가 좋다고 생각되는 소리마디들을 모다 지은 이름


Âm thanh hay, vui tai


Pleasant sounds

35 모두가람


modugalam


modugalam

모두가 강 이라는 뜻


Mỗi người là một dòng sông – cá tính riêng biệt, độc đáo


Each person is a river – unique, distinctive personality

36 모두다


moduda


moduda

모두 함께


Đoàn kết


Unity

37 모람


moram


moram

가끔 한데 몰아서 띵나 뜻의 모람모람에서 지은 이름


Lấy từ “morammoram”


From ” morammoram”

38 모아


moa


moa

늘 뜻을 모라 살는 삶을 살라고


Sống một cuộc sống ý nghĩa


Living a meaningful life

39 모은


mo-eun


mo-eun

값진 것을 모은 사람


Người sưu tầm những thứ có giá trị


The collector of valuable things

40 보르미


boleumi


boleumi

보름에 태어난 아이


Đứa trẻ chào đời vào ngày trăng tròn (ngày rằm)


The child who was born on the full moon day.

41 보미


bomi


bomi

봄에 태어난 아이. 보람차고 미덥게 자라나라


Đứa trẻ sinh ra vào mùa xuân. Lớn lên trở thành người đáng tin cậy


The child who was born in the spring. Growing up to be a trustworthy person

42 보슬


boseul


boseul

눈이나 비가 가늘고 성기게 조용히 내리는 모양


Cái tên gợi nên hình dáng của tuyết hay mưa rơi nhẹ


The name is reminiscent of the shape of snow or light rain

43 봄나


bomna


bomna

봄에 태어난 아이


Đứa trẻ sinh ra vào mùa xuân


The child who was born in spring

44 봄시내


bomsinae


bomsinae

봄철의 시냇물


Dòng suối mùa xuân


Spring stream

45 보예


boye


boye

보람차고 예쁘게 자라라는 뜻


Lớn lên trở thành người có ích và xinh đẹp


Grow up to be helpful and beautiful

46 불꾼


bulkkun


bulkkun

사냥꾼, 지게꾼과 같은 형식으로 지은이름, 물을 지피는 사람의 뜻, 쌀쌀하고 찬 기운이 도는 사람들 사이에서도 따뜻한 물을 지펴 서로의 사랑이 도타워 지도록하는 사람, 무슨일이든 뜻하는 일이면 불같은 마음으로 꼭 해내는 사람의 뜻을 지님


Sống với một trái tim nóng, kết nối những trái tim đang hoặc đã giá lạnh để khiến họ trao yêu thương và nhận yêu thương


Living with a hot heart, connecting hearts that have been frozen to make them give love and receive love

The above is a short Korean name for girls through our summary, if you see any good Korean names for girls that are not listed, you can share them with us in the comment section below.

The meaningful Korean name for men that cannot be ignored

When naming a Korean name for men, people usually hope the name expresses solid, strong, good qualities or wishes for good things. The most searched Korean names for men are 남준, 찬열, 보검, etc.

No. Name
Transcription
Korean meaning
Vietnamese meaning
English meaning
1 가온길


gaongil


gaongil

정직하고 바른 가운데 (가온대 : 옛말) 김로 살아가라고 지은이름


Trung thực và đúng đắn


Honest and righteous

2 거들


geodeul


geodeul

출세하라는 거늘이다에서 출인 이름


Thành công


Success

3 겨라


gyora


gyora

의지적 인간이 되도록 이씨 성과 어울려 지은 이름


Tên này thường được đặt cho người có họ Lee, mang nghĩa là người có ý chí


This name is often given to someone with the surname Lee, meaning someone with a strong will

4 겨루


gyoru


gyoru

지지 말고 살아라는 뜻. 겨루다에서 따움


Sống và không từ bỏ


Living and not giving up

5 겨레


gyeole


gyeole

민족


dân tộc


ethnicity

6 그린나래


geulinnalae


geulinnalae

그린듯이 아름다운 날개 (방언)


Đôi cánh xinh đẹp như được vẽ


Beautiful wings as drawn

7 글고운


geulgoun


geulgoun

고은 글지럼 살라는 뜻


Sống một cuộc sống tốt đẹp


Living a meaningful life

8 글길


geulgil


geulgil

글로써 삶의 길을 살아가라고 지은 이름


cái tên thể hiện mong muốn rằng người sở hữu sẽ làm nghề viết lách


the name expresses the desire that the owner will work as a writer

9 기쁨해


gippeumhae


gippeumhae

남에게 기쁨을 주는 해처럼 살라는 뜻에서


sống như mặt trời mang lại niềm vui cho người khác


living like the sun that brings joy to others

10 나샘


nasaem


nasaem

샘처럼 맑고 깨끗한 아이가 태어나다나


Đứa trẻ trong sáng, thanh thuần như mùa xuân được sinh ra


The child who is pure, innocent as the spring is born

11 나루해오름


naluhaeoleum


naluhaeoleum

강나루에 해가 떠오름


Mặt trời mọc trên Gangnaru


Sunrise on Gangnaru

12 나오


nao


nao

안에서 밖으로 나오다에서 따온 이름


Từ trong ra ngoài


Inside out

13 난길


nangil


nangil

밝고 환한 앞날을 향해 난 길


Con đường tươi sáng


Bright path

14 난새


nansae


nansae

한껏 날아 오른 새


Một loài chim bay hết mình


A bird that flies to its fullest

15 난슬


nanseul


nanseul

태어난 슬기를 줄여 다듬은 이름


Tên rút gọn của Seulgi


Seulgi’s shortened name

16 날샘


nalsaem


nalsaem

언젠가 힘차게 솟아날 샘


Một mùa xuân sẽ trỗi dậy mạnh mẽ vào một lúc nào đó


A strong spring will rise at some point

17 남은


nam-eun


nam-eun

잘들 넉넉한 삶을 살라는 뜻에서 지은 이름


Cái tên này mang ý nghĩa mong muốn một cuộc sống sung túc


This name means wanting a good life

18 내길


naegil


naegil

시냇가로 나 있는 길, 또는 나의 길


Con đường của tôi


My path
19 내꽃


naekkoch


naekkoch

시냇가에 피어 있는 꽃


Một bông hoa nở trên dòng suối


A flower blooms on the stream

20 내담


naedam


naedam

힘차게 나아가라는 뜻에서 내닫다의 이름, 내달음을 줄여 다음


Mạnh mẽ tiếng về phía trước


Strongly moving forward

21 도담


dodam


dodam

건강하게 자라나라는 뜻, 어린애가 탈 없이 잘자라고 싶어한다


Mong muốn đứa trẻ lớn lên bình an, không gặp bất kì trở ngại nào


Wish the child to grow up peacefully without any obstacles

22 도도


dodo


dodo

돋우다의 옛말 도도다에서 줄기를 따온 이름


Tên này được lấy từ từ cổ Dododa


This name was taken from the ancient Dododa word

23 도란


doran


doran

나직한 목소리로 정겹게의 뜻을 지닌 도란도란에서 따온 이름


Có nghĩa là tử tế. Tên này xuất phát từ từ Doran doran


It means being kind. This name comes from Doran doran

24 도래


dorea


dorea

오래오래 잘살라는 뜻에서 오래오래의 다른 말인 도래도래 에서 지은 이름


Sống một cuộc sống lâu dài, thịnh vượng, không ưu phiền


Live a long, prosperous life, without inconvenience

25 도움


doum


doum

어려울때 도움이 되는 사람이 되라


Người giúp đỡ người khác trong những lúc khó khăn


Helping others in difficult times

26 두바다찬솔


dubadachansol


dubadachansol

아이는 바다처럼 넓은 마음을 지닌 옹골차고 소나무처럼 꿋꿋한 사람이 되기를 바랍니다


Mong muốn đứa trẻ sẽ lớn lên với ý chí mạnh mẽ như cây tùng, trái tim rộng lớn như biển cả


Wishing that the child would grow up with a strong will like a pine tree and a heart as large as the sea

27 두빛나래


dubichnalae


dubichnalae

두개의 빛나는 날개


Đôi cánh phát sáng: tài giỏi, thành công


Luminous wings: talented, successful

28 든솔


deunsol


deunsol

든든함이 든 굳세고 야무진 소나무 처럼 산 뜻


Mạnh mẽ như cây thông


As strong as pine trees

29 로운


loun


loun

슬기로운, 이로운 등에서 따온 이름


Khôn ngoan, lanh lợi,..


Wise, clever, etc.

30 로지


loji


loji

오 씨 성과 잘 어울려 지어진 이름


Cái tên rất hợp với họ Oh


This name is good for the surname Cheong

31 모이


moi


moi

작고도 야무지다. 모이다에서 줄기만 따온 이름


Nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ, hoang dại


Small but strong, wild

32 모해


mohae


mohae

모퉁이 를 비쳐주는 해 (햇빛)


Mặt trời chiếu sáng mọi nơi


The sun shines everywhere

33 무들


mudeul


mudeul

광주의 옛 땅이름을 그대로 삼은 이름


Được đặt theo tên vùng đất cũ ở Gwangju.


Named after the old land in Gwangju.

34 무지개


mujigae


mujigae

비가 갠 뒤 하늘에 생기는 일곱가지 색의 아름다운 띠


Cầu vồng xuất hiện sau mưa


The rainbow appears after the rain

35 물맑


mulmalg


mulmalg

맑은 물처럼 맑고 깨끗한 사람이 되라는 뜻에서 따온 이름


Một cái tên được đặt với ý nghĩa trở thành một người trong sáng và sạch sẽ như nước trong.


A name given for the wish to become a pure and clean person like clear water.

36 물보라


mulbola


mulbola

물결이 부서져 안개처럼 흩어지는 잔 물방울처럼 시원스레 살라는 뜻


Sống vô tư, sảng khoái


Living carefree, refreshing

37 미나래


minarae


minarae

믿음성이 있다의 뜻을 지닌 미쁘다.디겁다의 미, 나래가 합쳐진 말고 깊은 믿을을 갖고 세상을 훨훨


Trung thành và đáng tin cậy


Loyal and trustworthy

38 마루


malu


malu

산의 꼭대기


Đỉnh núi


Summits

39 마루나


maluna


maluna

꼭대기, 훌륭한 인물이 될 아이를 낳다


Giỏi nhất, mang mong muốn rằng đứa trẻ sinh ra sẽ trở thành người xuất chúng


Best of all, the desire that the newborn will become an outstanding person

40 마루한


maluhan


maluhan

으뜸(마루) 가는 큰 사람이 되라고


Trở thành một người tài giỏi, thành công, đi đến đỉnh cao


Become a talented, successful person who will go to the top

41 바다


bada


bada

바다처럼 넓은 마음을 가지라는 뜻에서 지은이름


Trở thành người có tấm lòng rộng lớn như biển cả


Become a man of a great heart like the sea

42 바름


baleum


baleum

바르다의 활용형, 올바르게 살라는 뜻


Sống ngay thẳng


Live uprightly

43 밝은빛누리예


balg-eunbichnuliye


balg-eunbichnuliye

밝은 빛이 환하게 비치는 세상에서 예쁘게 살아가라는 뜻에서 지은이름 여기서 예는 예쁘다의 뜻 이외에 소리의 아름다움을 살려 지음


Sống đẹp giữa một thế giới rực rỡ ánh sáng


Living beautifully amid a world of brilliant light

44 범한


beomhan


beomhan

범처럼 씩씩한 큰 인물이 되라는 뜻


Trở thành một người mạnh mẽ như hổ


Become as strong as a tiger

45


byeol


byeol

밤하는 의 별 같이 빛나는 인물이 되라는 뜻에서 지은이름


Cái tên được đặt với mong muốn đứa trẻ trở thành một người tỏa sáng như ngôi sao giữa trời đêm


The name was given with the desire for the child to become a shining person like a star in the night sky

46 별글


byeolgeul


byeolgeul

별처럼 아름답고 빛을 내는 글


Xinh đẹp và tỏa sáng như ngôi sao


Beautiful and shining like a star

47 별슬


byeolseul


byeolseul

별처럼 빛나게 소나무처럼 푸르게


Sáng như sao, xanh như cây thông


As bright as stars, as green as pine trees

48 보늬


bonui


bonui

보늬는 밤처럼 겉껍질이 있는 과일 속의 얇은 껍질로 이 껍질처럼 여리고 약한 사람이 되어라고 지은이름


Trở thành một người cứng cáp, mạnh mẽ như vỏ hạt dẻ


Become a tough, strong person like a chestnut shell

49 보단


bodan


bodan

어느 누구보다 더 나은 삶을 살라고 보다를 줄여서 지은 이름


Sống hạnh phúc hơn bất cứ ai trên đời


Live happier than anyone else in the world

50 보람


bolam


bolam

무슨일이나 보람을 느끼며 살라는 뜻에서 지은이름


Sống đúng với bản thân trong bất kì hoàn cảnh nào


Living true to yourself in any situation

Above is Tomato’s compilation of good Korean names for men.

Beautiful, meaningful Korean names for men and women

Like Vietnam, Koreans put their children under their father’s surname (except in exceptional cases). Surnames that are common in Korean include 이, 전, 김, 정, 박, 최, 강, 초, 우, 윤, 임, 한, 신, 서, etc. The following are Korean names or for women and men.

No. Name
Transcription
Korean meaning
Vietnamese meaning
English meaning
1


gil


gil

잘 살수 있도록 인생의 앞길을 잘 닦으라는 뜻, 길이 없는 곳에 길을 만드는 사람이 되라는 뜻


Mong muốn một cuộc sống hạnh phúc, người có thể tự tạo ra con đường cho mình ở ngõ cụt


Desiring a happy life, a person can create his/her own path right at the dead end

2 길가온


gilgaon


gilgaon

길 가운데


Ở giữa đường


In the middle of the road

3 꽃가람


kkochgalam


kkochgalam

꽃이 있는 강


Dòng sông hoa


The river of flowers

4 강꽃내


gangkkochnae


gangkkochnae

꽃의 향기 내움


Hương hoa


Fragrance

5 꽃채운


kkochchaeun


kkochchaeun

꽃으로 가득채운


Ngập tràng hoa


Full of flowers

6 꽃초롱


kkochcholong


kkochcholong

꽃같이 생긴 초롱


Đèn hoa đăng


Flower lantern

7 꽃 큰


kkoch keun


kkoch keun

꽃처럼 예쁘게 크라는 뜻


Lớn lên xinh đẹp như hoa


Growing up as beautiful as flowers

8 노아


noa


noa

놓아가다를 소리나는 대로 적은 노아가다에서 따온이름


Tên lấy từ Noagada


Name taken from Noagada

9 노을


no-eul


no-eul

노을처럼 예쁘게 자라라


Đẹp như hoàng hôn


Beautiful as Sunset

10 누리보름


nuliboleum


nuliboleum

세상과 보듬다의 보듬을 합쳐 온세상을 한껏 보듬고 살아가라는 뜻


Quan tâm đến tất cả mọi người


Care about everyone

11 누리봄


nulibom


nulibom

세상을 봄처럼 늘 희망있게 가꾸는 사람이 되라는 뜻


Một người luôn chăm lo cho tất cả mọi người với tấm lòng vô tư, trong sạch như mùa xuân


A person who takes care of everyone with a carefree heart as clean as spring

12 누리알찬


nulialchan


nulialchan

세상(누리 : 옛말) 을 알차게 만드는 사람이 되라


Sau này lớn lên trở thành người mà cả thế giới đều biết đến


Growing up to be someone well-known to the world

13 누림


nulim


nulim

인생의 참된 즐거움을 모두 누림


Mong muốn đứa trẻ sau này có thể sống một đời bình an, vui vẻ, tận hưởng mọi niềm vui của cuộc sống


Hope that the child will be able to live a life of peace and joy as well as enjoying all the joys of life

14 누림눈꽃


nulimnunkkoch


nulimnunkkoch

눈 속에서도 피어나는 꽃


Một loài hoa nở trong tuyết – xinh đẹp và mạnh mẽ


A flower blooming in the snow – beautiful and powerful

15 눈솔


nunsol


nunsol

눈이 쌓인 소나무(솔)


Những cây thông phủ đầy tuyết


Pine trees covered with snow

16


nwi


nwi

평생, 세상의 옛말


Trọn đời


Lifetime

17 늘봄


neulbom


neulbom

봄처럼 활기차고 새롭게 살아가라


Sống vui vẻ, tươi mới như mùa xuân


Live happily, fresh as spring

18 늘빈


neulbin


neulbin

언제나 빈 마음으로 욕심없이 살아가라


Sống hết mình, nhiệt huyết với tất cả mọi thứ, bất cứ khi nào


Live life to its fullest, enthusiastic with everything and in everywhere

19 두나


duna


duna

둘째로 얻은 아이라는 뜻에서 둘의 경상남도 방언 두나를 그대로 지은 이름


Tên bắt nguồn từ hai phương ngữ của Gyeongsangnam-do, Doona, có nghĩa là đứa con thứ hai.


The name comes from two dialects of Gyeongsangnam-do, Doona, which means the second child.

20 두루


dulu


dulu

들처럼 넓고 탁 트인 마음을 가지라고, 두루는 들의 방언, 두루두루에서 따온 이름


Có một tâm hồn rộng như cánh đồng


There is a soul as wide as a field

21 두메꽃


dumekkoch


dumekkoch

깊은 산골에 피어 있는 꽃


Một loài hoa nở trên núi sâu: mạnh mẽ, mãnh liệt


A flower blooming on the deep mountain: strong, intense

22


ra


ra

해라, 이겨라 등에서 맺음씨꼴을 따온 이름


Tên bắt nguồn từ âm cuối của thể Hae-ra và Iggy-ra


The name is derived from the last phonemes of Hae-ra and Iggy-ra.

23 라라


lala


lala

홍겨울때 조리는 소리


Tiếng lẩm bẩm khi vui


Muttering while having fun

24 라미


lami


lami

동그라미에서 따온 이름


Cái tên xuất phát từ hình tròn

25

라별


 

빛나라 별들아에서 특정 소리마다를 따서 지은 이름


Cái tên được xuất phát từ các âm thanh đặc trưng của các vì sao sáng


The name is derived from the characteristic sounds of bright stars

26 라와


lawa


lawa

비교를 나타내는 어찌자리 토씨 (부사격조사)보다 옛말


Một từ cũ hơn Tossi mang ý nghĩa so sánh.


An older word than Tossi, which has a comparative meaning.

27 란새


lansae


lansae

노란새에서 따온 이름으로 노씨 성과 잘어울려 지은 이름


Cái tên có nguồn gốc từ một loài chim màu vàng, rất hợp với họ No


The name is derived from a yellow bird, which is well suited to the family name No

28 렁찬


leongchan


leongchan

우씨 성과 잘어울려 남자답게 우렁차게, 힘차게


Cái tên này rất hợp với họ Woo, có ý nghĩa là nam tính, mạnh mẽ


This name fits well with the family name Woo, meaning masculine, strong

29 로다


loda


loda

기다리던 아이가 바로 너로다 라는 뜻으로 너로다에서 지은 이름


Tên xuất phát từ Neroda, có nghĩa là đứa trẻ mà tôi chờ đợi chính là đây


The name comes from Neroda, which means this is the child I’m waiting for.

30 로와


lowa


lowa

슬기로와, 이로와 등에서 따온 이름


Tên bắt nguồn từ Seulgirowa, Irowa


The name is derived from Seulgirowa, Irowa

31 마리


mali


mali

머리, 즉 우두머리, 으뜸가는 사람, 마리는 머리를 뒨다


Người đứng đầu, đứa trẻ sinh ra sẽ trở thành một lãnh đạo tài ba hoặc một người xuất chúng


The head, the child born will become a talented leader or an outstanding person

32 말글


malgeul


malgeul

말과 글처럼 중요한 사람이 되어라


Mong muốn đứa trẻ sau này lớn lên sẽ trở thành người quan trọng, có tầm ảnh hưởng


Hopefully the child will grow up to be an important, influential person

33 맑은


malg – eun


malg – eun

마음씨가 맑고 깨끗한 사람이 되어라


Trở thành người có trái tim trong sáng, thuần khiết


Become a man of pure, innocent heart

34 매디


maedi


maedi

무슨 일을 하든지 마무리를 분명하게 짓는 사람이 되라


Dù có chuyện gì, cũng hãy là một người rõ ràng, chính trực


Be a clear, honest person no matter what happens

Beautiful Korean name expansion in local language

There are names given in the local language. Here are some examples of beautiful Korean names in native languages:

 • 나술: A name derived from the dialect of ‘naeul’, which means doing things better than others.
 • 나려: A name comes from Gyeonggi dialect “Naryeol” in the hope that good things will always fall from the sky.
 • 두나 : A gyeongsangnsm-do dialect, meaning the second child.
 • etc.

Hopefully, the above sharing about beautiful Korean names for girls and boys is helpful for you.

Tomato is also a prestigious, high-quality Korean translation, interpretation, localization unit trusted by numerous customers.

If you need high-quality Korean translations, contact us now!

The contents related to the beautiful, meaningful Korean name


What is the Korean name for women with the surname Kim?


The following are the Korean names for women with the surname Kim that we compiled:

 • Kim Soo-ah
 • Kim Seo-ah
 • Kim Si-ah
 • Kim Rua
 • Kim Ruan
 • Kim Da-ye
 • Kim Ga-young
 • Kim Ga-yun
 • Kim Ga-eun
 • Kim Mi-so
 • Kim Min-chae
 • Kim Chae-yoon
 • Kim Rueun
 • Kim Ru-won
 • Kim Ji-an
 • Kim Jeong-an
 • Kim Sol-woo
 • Kim Seo-yoon
 • Kim Seo-eun
 • Kim Seo-woo
 • Kim Seo-yeon
 • Kim Seo-young
 • Kim So-yoon
 • Kim So-eun
 • Kim So-yul
 • Kim So-yeon
 • Kim So-young
 • Kim So Hyun
 • Kim So-min
 • Kim So-won
 • Kim Ji-eun
 • Kim Ji-young
 • Kim Ji-woo
 • Kim Chae-eun
 • Kim Chae-won
 • Kim Chae-woo
 • Kim Chae-ah
 • Kim Chae-in
 • Kim Chae-min
 • Kim Chaeyeon
 • Kim Chae-yul
 • Kim Soo Yeon
 • Kim Soo-min
 • Kim Soo-bin
 • Kim Soo-ae
 • Kim Soo-ye
 • Kim Sol-yoon
 • Kim Sol-young
 • Kim Sol-hee
 • Kim Seung-woo
 • Kim Seul-young
 • Kim Seon-young
 • Kim Seon-ah
 • Kim Seol-yoon
 • Kim Se-young
 • Kim Se-hee
 • Kim Se-yeon
 • Kim Song-yeon
 • Kim Song-hyun
 • Kim Song-ah
 • Kim Seung-ah
 • Kim Seung-hyun
 • Kim Si-yoon
 • Kim Si-young
 • Kim Shia
 • Kim Si-yul
 • Kim Si-eun
 • Kim Si-ha
 • Kim Jung-ah
 • Kim Jung-won
 • Kim Jeong-in
 • Kim Jong-un
 • Kim Joo-ah
 • Kim Joo-yoon
 • Kim Soohyun
 • Kim No-eun
 • Kim Nuri
 • Kim Nuan
 • Kim Nu-young
 • Kim Do-yeon
 • Kim Do-yoon
 • Kim Do-young
 • Kim Do-hee
 • Kim Doo-ri
 • Kim Joo-yeon
 • Kim Joo-ha
 • Kim Joo-ye
 • Kim Joo-hye
 • Kim Jun-yi
 • Kim Jo-eun
 • Kim Chae-jung
 • Kim Chae-an
 • Kimcho
 • Kim Cho-young
 • Kim Sol-eun
 • Kim Sol-min
 • Kim Young
 • Kim Seo-an
 • Kim Seo-yul
 • Kim Seo-hee
 • Kim Seo-joo
 • Kim Seong-yoon
 • Kim Seong-ah
 • Kim Seong-eun
 • Kim Se-yul
 • Kim Se-im
 • Kim So-yi
 • Kim Son-ha
 • Kim Son-young
 • Kim Son-eul
 • Kim Song-yi
 • Kim Song-yoon
 • Kim Song-hee
 • Kim Su-ji
 • Kim Si-hyun
 • Kim Shin-bi
 • Kim Joo-eun
 • Kim Joo-yi
 • Kim Ro-young
 • Kim Ro-yeon
 • Kim Doo-won
 • Kim Ryu-hyun
 • Kim Doo-young
 • Kim Lu-ha
 • Kim Ryu-young
 • Kim Ryu-an
 • Kim Joo-an
 • Kim Joo-hee
 • Kim Chae-young
 • Kim Chae Kim
 • Kim Chae-yi
 • Kim Chae-ha
 • Kim Chae-hee
 • Kim Chae-yu
 • Kim Chae-sol
 • Kim Cho-yeon
 • Kim Cho-min
 • Kim Ji-yul
 • Kim Ji-hye
 • Kim Cha-yeon
 • Kim Cha-young
 • Kim Cha-eun
 • Kim Chi-im
 • Kim Cha-min
 • Kim Cha-bin
 • Kim Cha-hee
 • Kim Rae-gyo
 • Kim Rae-young
 • Kim Rae-yoon
 • Kim Rayun
 • Kim Ra-yul
 • Kim Ra-yeon
 • Kim Ra-young
 • Kim Ra-hyun
 • Kim Na-young
 • Kim Na-yoon
 • Kim Na-hee
 • Kim Na-hyun
 • Kim No-young
 • Kim No-hee
 • Kim Ri-won
 • Kim Ri-ye
 • Kim Ri-hye
 • Kim Ri-young
 • Kim Na-rae
 • Kim Na-ri
 • Kim Ra-im
 • Kim Ryu-yi

What is the common Korean name?


 

The common Korean name for men

 

No. Name Number of names
1 민준 (Minjun) 39.564
2 서준 (Seo Joon) 37.375
3 도윤 (Doyun) 30.919
4 시우 (Siwoo) 28.433
5 하준 (Ha-Jun) 27.092
6 지호 (Jiho) 26.056
7 지후 (Jihoo) 24.048
8 준서 (Junseo) 23.091
9 준우 (Junwoo) 22.870
10 도현 (Dohyun) 22.068
11 건우 (Gunwoo) 21.928
12 현우 (Hyun Woo) 21.911
13 지훈 (Ji Hoon) 21.259
14 우진 (Woojin) 20.965
15 선우 (Sunwoo) 18.831
16 연우 (Yeonwoo) 17.353
17 민재 (Minjae) 17.006
18 유준 (yoo jun) 16.764
19 현준 (Hyun-jun) 16.663
20 은우 (Eunwoo) 15.976
21 정우 (Jeong Woo) 15.490
22 시윤 (Siyun) 14.842
23 승우 (Seungwoo) 14.142
24 승현 (Seunghyeon) 13.678
25 지환 (Jihwan) 13.480
26 준혁 (Junhyeok) 13.455
27 윤우 (Yoon Woo) 13.160
28 지우 (Jiwoo) 13.026
29 유찬 (Yoo Chan) 12.958
30 승민 (Seungmin) 12.579
31 이준 (Jun Lee) 12.510
32 시후 (Sihu) 11.978
33 민성 (Minseong) 11.864
34 진우 (Jinwoo) 11.823
35 준영 (Junyoung) 11.579
36 수현 (Su-hyun) 11.304
37 재윤 (Jaeyoon) 10.046
38 태윤 (Taeyoon) 9.730
39 한결 (Hankyul) 9.518
40 동현 (Donghyun) 9.467
41 민규 (Mingyu) 9.137
42 재원 (Jae Won) 9.124
43 윤호 (Yunho) 9.039
44 은찬 (Eun Chan) 9.017
45 민우 (Minwoo) 8.980
46 지안 (Jian) 8.921
47 재민 (Jaemin) 8.888
48 민찬 (Min Chan) 8.643
49 시온 (Zion) 8.614
50 지한 (Jihan) 8.174
51 서우 (Seoul) 8.047
52 성민 (Sungmin) 7.935
53 준호 (Jun Ho) 7.912
54 은호 (Eunho) 7.842
55 하율 (hayul) 7.828
56 승준 (Seungjun) 7.818
57 우빈 (Woobin) 7.744
58 태민 (Taemin) 7.511
59 민호 (Minho) 7.458
60 태현 (Taehyung) 7.297
61 예성 (Yesung) 7.257
62 하진 (Hajin) 7.169
63 민혁 (Minhyeok) 7.147
64 지민 (Jimin) 7.110
65 성준 (Seong-jun) 7.022
66 윤재 (Yoon Jae) 7.010
67 규민 (Kyumin) 6.983
68 정민 (Jeongmin) 6.888
69 하람 (Haram) 6.852
70 윤성 (Yunseong) 6.804
71 하민 (Hamin) 6.478
72 은성 (Eunseong) 6.462
73 준희 (Junhee) 6.388
74 민석 (Minseok) 6.349
75 도훈 (Do Hoon) 6.279
76 지완 (Jiwan) 5.793
77 주안 (Juan) 5.772
78 주호 (Zhuho) 5.769
79 다온 (Daon) 5.694
80 강민 (Kang Min) 5.682
81 태준 (Taejun) 5.679
82 준성 (junseong) 5.659
83 현수 (Hyunsoo) 5.613
84 정현 (Jeong Hyun) 5.597
85 승호 (Seungho) 5.528
86 로운 (Rowoon) 5.521
87 도영 (Doyoung) 5.365
88 성빈 (Sungbin) 5.325
89 하랑 (Harang) 5.315
90 민서 (Minseo) 5.209
91 이현 (Hyun Lee) 5.182
92 건희 (Keonhee) 5.092
93 시훈 (Si Hoon) 5.049
94 주환 (Juhwan) 5.023
95 민수 (Minsu) 4.973
96 정훈 (Jeong Hoon) 4.938
97 원준 (Wonjun) 4.893
98 시완 (Siwan) 4.883
99 서율 (Seo-yul) 4.839
100 현민 (Hyunmin) 4.689
101 도하 (Doha) 4.662
102 승윤 (Seungyoon) 4.646
103 경민 (Kyungmin) 4.640
104 동하 (Dongha) 4,634
105 주영 (Joo Young) 4,594
106 라온 (Raon) 4.580
107 현성 (Hyunseong) 4.540
108 민건 (Min Gun) 4.396
109 도경 (Do Kyung) 4.393
110 태훈 (Tae Hoon) 4.387
111 시환 (Sihwan) 4.379
112 가온 (Gaon) 4.342
113 서후 (seohu) 4.330
114 재훈 (Jaehoon) 4.300
115 도원 (Taowon) 4.295
116 승빈 (Seungbin) 4.272
117 동건 (donggun) 4.269
118 태영 (Taeyoung) 4.268
119 재하 (Jaeha) 4.262
120 호준 (hojun) 4.253
121 윤 (Yun) 4.237
122 재준 (Jaejun) 4.234
123 세현 (Sehyun) 4.169
124 태경 (Taekyung) 4.150
125 현 (hyeon) 4.084
126 단우 (Danwoo) 4.004
127 현진 (Hyunjin) 3.982
128 재영 (Jaeyoung) 3.981
129 찬영 (Chanyoung) 3.977
130 범준 (Beomjun) 3.970
131 영준 (Youngjun) 3.934
132 현승 (Hyunseung) 3.887
133 상현 (Sanghyeon) 3.867
134 성윤 (Sungyoon) 3.844
135 하윤 (Ha Yoon) 3.843
136 승훈 (Seunghoon) 3.816
137 주혁 (Joo Hyuk) 3.810
138 태율 (Taeyul) 3.795
139 찬우 (Chanwoo) 3.785
140 유건 (Yoo Geon) 3.765
141 동윤 (Dongyun) 3.755
142 승재 (Seungjae) 3.720
143 세준 (Sejun) 3.692
144 건호 (Gunho) 3.660
145 찬희 (Chanhee) 3.647
146 성훈 (Sung Hoon) 3.636
147 태호 (Taeho) 3.597
148 지혁 (Jihyeok) 3.587
149 윤찬 (Chan Yoon) 3.544
150 동욱 (Dongwook) 3.537
151 수민 (Sumin) 3.514
152 윤후 (Yoon-hoo) 3.491
153 승찬 (Seung Chan) 3.479
154 규빈 (Kyubin) 3.393
155 태오 (Tae Oh) 3.373
156 현빈 (Hyun Bin) 3.344
157 효준 (Hyojun) 3.275
158 준석 (junseok) 3.268

 

The common Korean name for women

 

No. Name Number of names
1 서연 (Seoyeon) 36.586
2 서윤 (Seoyun) 36.150
3 지우 (Jiwoo) 31.623
4 서현 (seohyun) 29.897
5 민서 (Minseo) 28.543
6 하윤 (Ha Yoon) 28.529
7 하은 (Ha-eun) 28.330
8 윤서 (Yoonseo) 24.522
9 지유 (jiu) 24.332
10 지민 (Jimin) 23.070
11 채원 (kailyard) 23.035
12 지윤 (Jiyoon) 21.585
13 은서 (Eunseo) 21.330
14 다은 (Da Eun) 21.166
15 지아 (Zia) 20.864
16 예은 (Yeeun) 19.886
17 수빈 (Subin) 18.801
18 예린 (Yerin) 18.520
19 지안 (Jian) 18.485
20 예원 (Yewon) 17.809
21 소윤 (Soyun) 17.625
22 하린 (Harin) 17.298
23 서아 (Seo Ah) 16.586
24 시은 (Si Eun) 15,993
25 유진 (Eugene) 15.610
26 유나 (Yuna) 15.531
27 채은 (Chae Eun) 15.349
28 윤아 (Yuna) 15.221
29 가은 (Gaeun) 14.501
30 서영 (Seoyoung) 14.097
31 예나 (Jena) 13.891
32 민지 (Minji) 13.787
33 예진 (Yejin) 13,716
34 연우 (Yeonwoo) 13.360
35 수민 (Sumin) 13.341
36 예서 (Yeseo) 13.205
37 주아 (juah) 13.035
38 수연 (Sooyeon) 12.998
39 시아 (Shia) 12,761
40 하율 (hayul) 12.661
41 다인 (Dyne) 12.378
42 아인 (Ain) 11.881
43 유주 (Yuju) 11.856
44 서우 (Seoul) 11.758
45 다연 (Dayeon) 11.442
46 서은 (Seo Eun) 11.270
47 채윤 (Chae Yoon) 11.053
48 하연 (Ha Yeon) 11.048
49 서율 (Seo-yul) 10.999
50 아윤 (Ayun) 10,916
51 나윤 (Nayun) 10.866
52 유빈 (Yubin) 10.391
53 다현 (Dahyun) 10.195
54 수현 (Su-hyun) 10.161
55 서하 (Seoha) 9,946
56 소은 (So Eun) 9,661
57 나연 (Nayeon) 9.324
58 채아 (Chae-ah) 9.046
59 예빈 (Yebin) 8.937
60 윤지 (Yoon Ji) 8.777
61 지현 (Jihyun) 8.628
62 소연 (soyeon) 8.601
63 은채 (Eunchae) 8,413
64 주하 (Zhuha) 8.409
65 혜원 (Hyewon) 8.168
66 승아 (Seung-ah) 8.157
67 세아 (Seah) 8.060
68 소민 (Somin) 7.972
69 하영 (Ha Young) 7.771
70 채린 (Chaerin) 7.678
71 서희 (Seohee) 7.600
72 민아 (Min-ah) 7,597
73 나현 (Nahyeon) 7,581
74 다온 (Daon) 7,577
75 세은 (Se-eun) 7.474
76 도연 (Doyeon) 7.395
77 아영 (Ahyoung) 7.383
78 규리 (Gyuri) 7.374
79 가윤 (Gayoon) 6.834
80 민채 (minchae) 6.689
81 예림 (Yerim) 6.681
82 시윤 (Siyun) 6.625
83 태희 (Taehee) 6.623
84 주은 (Joo-eun) 6,581
85 아현 (Ahyeon) 6,557
86 연아 (Yuna) 6,544
87 소현 (Sohyun) 6.283
88 보민 (Bomin) 6.256
89 민정 (Minjeong) 6.198
90 수진 (Sujin) 6,089
91 나경 (Na Kyung) 6.010
92 민경 (Minkyung) 5.951
93 윤하 (Yoon Ha) 5.942
94 유하 (Yoo Ha) 5.914
95 가현 (gahyeon) 5.878
96 세연 (Seyeon) 5,848
97 라희 (Rahee) 5,82
98 지효 (Jihyo) 5.724
99 은지 (Eun Ji) 5.686
100 가온 (Gaon) 5.617
101 예슬 (Yesul) 5,416
102 채연 (Chaeyeon) 5.386
103 리아 (Leah) 5.264
104 소희 (Sohee) 5.259
105 현아 (Hyuna) 5.247
106 윤슬 (Yoon Seul) 5,045
107 유림 (Yurim) 5,039
108 효주 (Hyoju) 5.027
109 채민 (Chaemin) 4.967
110 설아 (seolah) 4.933
111 은솔 (Eunsol) 4.923
112 하진 (Hajin) 4.886
113 하랑 (Harang) 4.809
114 예주 (Yeju) 4.796
115 가영 (Gayoung) 4.785
116 다희 (Dahee) 4,746
117 혜린 (Hyerin) 4.692
118 다솜 (Dasom) 4,632
119 은우 (Eunwoo) 4,597
120 하람 (Haram) 4,543
121 태린 (taerin) 4,539
122 다빈 (Dabin) 4,495
123 유민 (Yumin) 4.462
124 다혜 (Dahye) 4.452
125 혜인 (Hyein) 4.443
126 시온 (Zion) 4,417
127 재인 (Jane) 4.374
128 승연 (seungyeon) 4.313
129 지영 (Ji Young) 4.262
130 단아 (Danah) 4.241
131 채영 (Chaeyoung) 4.225
132 태은 (Tae-eun) 4.210
133 고은 (Go Eun) 4.194
134 민하 (Minha) 4.065
135 지후 (Jihoo) 4.026
136 수지 (Suzy) 3.963
137 지온 (Zeon) 3.932
138 가빈 (Gavin) 3.930
139 나영 (Nayoung) 3.867
140 은별 (Eun Byeol) 3.848
141 서인 (Westin) 3.837
142 라온 (Raon) 3.801
143 다영 (Dayoung) 3.740
144 보경 (Bokyung) 3.709
145 예솔 (Yesol) 3.684
146 채현 (Chae Hyun) 3.673
147 주희 (Juhee) 3.651
148 나율 (Nayul) 3.615
149 아진 (Ajin) 3.607
150 정민 (Jeongmin) 3.587
151 시우 (Siwoo) 3.545
152 서빈 (Seobin) 3.529
153 효린 (Hyo Rin) 3.509
154 정윤 (Jung Yoon) 3.487
155 세빈 (Sebin) 3.482
156 한나 (Hanna) 3.470

Frequently asked questions about beautiful Korean names for men and women


When should we translate meaningful and beautiful Korean names for men and women?


When you want to study abroad, work abroad, or translate class member lists, staff lists, or Korean names for the convenience of native speakers when speaking to you.


Should I use translation software to translate beautiful Korean names for men and women?


You can use it to support the translation. However, you should not be too dependent on these software programs because the accuracy of these name translations is only limited to a relative level.


How much does it cost to translate beautiful Korean names for men and women?


The fee for the translation of Korean names is not fixed but may vary depending on factors such as the length of the name list, the required turnaround time, and the target language. Therefore, please contact Tomato so that we can send the most accurate quotation. Tomato is committed to competitive translation rates commensurate with the quality of service you receive.


How can I translate a list of beautiful Korean names for men and women when I am far away and cannot visit the office directly?


You can send the original file of the name list to Tomato in the following ways:

 • Email: info@tomatomediavn.com
 • Zalo: 0938 596 333

We will receive, conduct translations, and send translations as soft or hard copies to customers.


I have a name list of Vietnamese employees and want to translate it into Korean; how long will it take for me to receive the translation?


The time to receive the translation will be about 3–4 working days. Besides, you can get the translation on the same day if the name list is short and simple. Please contact Tomato directly for an exact translation turnaround time.


Tomato Media Company – Prestigious and high-quality translation services

Address:

 • Hanoi Head Office: Room 504, Kinh Do Building, 292 Tay Son, Trung Liet Ward, Dong Da District, Hanoi, Vietnam
 • Branch in Bangkok: 362 Krungthep, Nonthaburi 2, Bangkok, Thailand
 • Branch in Jakarta: 12th Floor, Wisma 46 Tower, Karet Tengsin, Jakarta, Indonesia

Website: tomatotranslation.com

Email: info@tomatomediavn.com

Hotline: 0938 596 333


 

Ready to get started?

Have a large project?

GET A QUOTE ✉ CONTACT US

 

Messages Zalo
Phone